Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Trantuan123 escriba una noticia?

Bai tap Dai tu cuc hay mang loi giai

6
- +
05/10/2022 06:27 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Bai tap Dai tu cuc hay mang loi giai


Định nghĩa Đại từ trong tiếng anh là dùng để xưng hô, để chỉ vào sự vật hay sự việc, để thay thế cho danh từ, động từ và tính từ trong câu, để giảm thiểu khỏi lặp những từ ngữ đó, hạn chế để câu bị lích kích lúc lặp từ phổ quát lần 2. Các mẫu đại từ*Đại từ nhân xưng - Personal pronouns . Vai trò là chủ ngữ Vai trò là tân ngữ Số ít ngôi thứ nhất I Me Tôi ngôi thứ 2 You You Bạn thứ bực 3 He/ she/ it Him/ her/ it Anh ấy/ cô ấy/ nó Số rộng rãi thứ bậc 1 We Us Chúng tôi Nhttps://patadovietnam.edu.vn/blog/vocab-grammar/bai-tap-dai-tu/


Sobre esta noticia

Autor:
Trantuan123 (13 noticias)
Visitas:
61
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Distribución gratuita
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.